search
   TourTookTee ได้ปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่แล้วค่ะ ท่านสามารถติดตาม TourTookTee.com รูปแบบใหม่ได้แล้วค่ะ  
พุธคยา ทัวร์อินเดีย สังเวชนีสถาน 4 ตำบล
1201
13/09/2010

 

 โปรแกรมทัวร์ ที่เกี่ยวข้อง
1.  กุสินารา ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
2.  ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
3.  สวนลุมพินี ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
4.  สารนาถ เมืองพาราณสี ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล


พุทธคยา สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

พุทธคยา (Bodh Gaya)
           พุทธคยาคำเรียกกลุ่มพุทธสถานสำคัญใน อำเภอคยา รัฐพิหาร อยู่ในดินแดนที่เรียกกันว่าชมพูทวีป ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนิคมชื่อว่าอุรุเวลา ในแคว้นมคธ ประเทศอินเดีย มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัดมหาโพธิ(Mahabodhi Temple)
พุทคยา ทัวร์อินเดีย
 
            พุทธคยา พุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุดใน 1 ใน 4 สังเวชนียสถาน และถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า กว่าสองพันห้าร้อยปีที่สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมของจุดหมายแสวงบุญของชาวพุทธผู้มีศรัทธาทั่วโลก
 
            พุทธคยา ปัจจุบันตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำเนรัญชรา ไกลจากฝั่งแม่น้ำประมาณ 350 เมตร (นับจากพระแท่นวัชรอาสน์) พุทธคยามีสัญลักษณ์ที่สำคัญคือองค์เจดีย์สี่เหลี่ยมที่สูงใหญ่ โดยสูงถึง 51 เมตร ฐานวัดโดยรอบได้ 121.29 เมตร ล้อมรอบด้วยโบราณวัตถุ โบราณสถานสำคัญ เช่น ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระแท่นวัชรอาสน์ ที่ประทับตรัสรู้ และอนิมิสสเจดีย์ เป็นต้น ซึ่งนอกจากพุทธสถานโบราณแล้ว บริเวณโดยรอบพุทธคยายังเป็นที่ตั้งของวัดพุทธนานาชาติ รวมทั้งวัดไทยคือ วัดไทยพุทธคยา
สำหรับชาวพุทธ
พุทธคยา ทัวร์อินเดีย
            พุทธคยา เป็นสถานที่ ๆ ร่มรื่นเป็นรมณียสถาน สะดวกด้วยโคจรคาม เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรทางจิต สภาพของพุทธคยาในสมัยพุทธกาลอาจจะพิจารณาได้จากพุทธพจน์ในพระไตรปิฏก ที่ได้ทรงตรัสกับโพธิราชกุมาร ในโพธิราชกุมารสูตร ราชวรรค มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงพรรณาถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมไว้ว่า

"เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้ว พระองค์ก็ได้ประทับอยู่ ณ พุทธคยา เพื่อเสวยวิมุตติสุข (ความสุขอันเกิดจากความหลุดพ้น) อยู่ 7 สัปดาห์ และเกิดเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย ณ โพธิมณฑลแห่งนี้ภายในเวลา 7 สัปดาห์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเรื่องราวของตปุสสะ และภัลลิกะ 2 พ่อค้า ที่เดินทางผ่านมาเห็นพระพุทธองค์มีพระวรกายผ่องใส จึงเข้ามาถวายข้าวสัตตุผลและสัตตุก้อน แล้วแสดงตนเป็นทวิวาจกอุบาสก ผู้ถึงพระพุทธและพระธรรมเป็นสรณะคู่แรกของโลก และพระพุทธองค์ได้ทรงประทานพระเกศาแก่พ่อค้าทั้งคู่เป็นที่ระลึกในพุทธานุสสติด้วย"
 
           พุทธคยา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2545 ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกจึงได้พิจารณาให้พุทธคยาเป็นมรดกโลก ด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
•  เป็นตัวแทนซึ่งแสดงผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันฉลาด
•  เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่ง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน
ประติมากรรม สวนและภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือบนพื้นที่ใดๆของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
•  เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว
•  เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรม สังคม
ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
•  มีความคิดและความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ หรือมีความโดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์
 

 พุทธคยา ทัวร์อินเดีย  
 
พุทธคยาในสมัยพุทธกาล

             พุทธคยาในสมัยพุทธกาล
หลังจากการตรัสรู้และเสวยวิมุตติสุขของพระพุทธองค์แล้ว ไม่ปรากฏหลักฐานว่าพระพุทธองค์
ได้เสด็จมา ณ ที่แห่งนี้แต่อย่างใด มีกล่าวถึงในอรรถกถาแต่เมื่อคราวพระอานนท์ ได้มา ณ พุทธคยา เพื่อนำเมล็ดพันธ์ต้นพระศรีมหา
โพธิ์ที่เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้กลับไปปลูก ณ วัดพระเชตวัน เมืองสาวัตถี ตามความต้องการของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ซึ่งปรารถนาให้มี
สิ่งเตือนใจเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับที่อื่น ต่อมาต้นโพธิ์ต้นที่อยู่ ณ วัดพระเชตวันจึงได้ชื่อว่าอานันทโพธิ์ และยังคงยืนต้นมาจน
ถึงปัจจุบัน
             พุทธคยาหลังพุทธปรินิพพาน บริเวณกลุ่มพุทธสถานพุทธคยา อันเป็นอนุสรณียสถานระลึกถึงการตรัสรู้ของพระพุทธองค์
นั้น เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่สมัย พระเจ้าอโศกมหาราช 4 และสร้างต่อเติมเรื่อยมาโดยกษัตริย์ชาวพุทธในอินเดียพระองค์ต่อ ๆ มาจนกระทั่ง
เมื่อกองทัพมุสลิมบุกเข้ามาโจมตีอินเดีย พุทธคยาจึงถูกปล่อยให้รกร้างไม่มีผู้คอยเฝ้าดูแล
 
             จุดแสวงบุญและสภาพของพุทธคยาในปัจจุบัน พุทธคยาในปัจจุบันเป็นพื้นที่อยู่ต่ำกว่าพื้นปกติ เหมือนหลุมขนาดใหญ่
เนื่องจากผ่านระยะเวลากว่าสองพันปี ดินและตะกอนจากแม่น้ำได้ทับถมจนพื้นที่ในบริเวณนี้สูงขึ้นกว่าในสมัยพุทธกาลหลายเมตร ทำให้
ในปัจจุบันผู้ไปนมัสการสังเวชนียสถานแห่งนี้ต้องเดินลงบันไดกว่าหลายสิบขั้น เพื่อถึงระดับพื้นดินเดิมที่เป็นฐานที่ตั้งพุทธสถานโบราณ
 
              ปัจจุบันพุทธคยาได้รับการบูรณะและมีถาวรวัตถุที่สำคัญ ๆ ที่ชาวพุทธนิยมไปสักการะคือ
 
             -พระมหาโพธิ์เจดีย์อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภายในประดิษฐานพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปที่รอดจากการถูกทำลายจากพระเจ้าศศางกา พระพุทธ รูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยแบบศิลปะปาละ เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธทั่วโลก
พุทธคยา ทัวร์อินเดีย 
            -พระแท่นวัชรอาสน์วัชรอาสน์ หรือ บัลลังก์เพชร แปลว่าพระแท่นมหาบุรุษใจเพชร ประดิษฐานอยู่ภายใต้ต้นพระศรี มหาโพธิ์มีลักษณะเป็นแท่นหินสี่เหลี่ยม สร้างด้วยวัสดุหินทรายเป็นรูปหัวเพชรสี่เหลี่ยม สลักเสลาลวดลาย ขนาด ยาว 7 ฟุต กว้าง 4.10 ฟุต หนา 5.5 นิ้ว ตั้งสูงจาก 3 ฟุตเป็นแท่นศิลา เรียกว่า วัชรอาสน์ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 3 ของโพธิมณฑล อันได้แก่ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระมหาเจดีย์พุทธคยา และพระแท่นวัชรอาสน์ พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างขึ้น เป็นพระแท่นจำลองขึ้นทับพระแท่นเดิมเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ณ จุดนี้ ปัจจุบัน ประชาชนและรัฐบาลประเทศศรีลังกาได้อุทิศสร้างกำแพงแก้ว ทำด้วยทองคำแท้ ประดิษฐานรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์และพระแท่นวัชรอาสน์
            นอกจากนี้ บริเวณพุทธคยาและโดยรอบยังมีสถานที่สำคัญมากมาย เช่น กลุ่มพระเจดีย์เสวยวิมุตติสุข สระมุจลินทร์ บ้านนางสุชาดา ถ้ำดงคสิริ เขาบำเพ็ญเพียร (สถานที่เจ้าชายสิทธัตถะบำเพ็ญทุกกรกิริยา) คยาสีสประเทศ เขาพรหมโยนี ไฟ วัดไทยพุทธคยา วัดพุทธนานาชาติ แม่น้ำเนรัญชรา ท่าสุปปติฏฐะ เป็นต้น
 
ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 
             ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นต้นไม้ที่ประทับและตรัสรู้สัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้า ดังปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาว่าต้นโพธิ์เปรียบได้กับพุทธอุเทสิกเจดีย์อย่างหนึ่ง ทำให้พันธ์ต้นโพธิ์กลายเป็นพันธ์ไม้ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธเสมอมานับแต่สมัยพุทธกาล ต้นโพธิ์ในพระพุทธประวัติสองต้นคือ

            - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้
            - ต้นอานันทโพธิ์ ณ วัดเชตวันมหาวิหาร ซึ่งอานันทโพธิ์ยังคงยืนต้นมาจนถึงปัจจุบัน

             โดยคำว่า "ต้นพระศรีมหาโพธิ์" นั้น อาจหมายถึงต้นที่อยู่ที่พุทธคยา ต้นโพธิ์ที่สืบมาจากหน่อโพธิ์ตรัสรู้ที่พุทธคยา หรือต้นโพธิ์ที่เป็นอุเทสิกเจดีย์อื่น ๆ ก็ได้ เช่น ต้นโพธิ์ตามวัดต่าง ๆ

              ในปัจจุบันต้นพระศรีโพธิ์สำคัญที่ยังคงยืนต้นอยู่ในปัจจุบันมี 3 ต้นด้วยกัน คือ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตรัสรู้ที่พุทธคยา, ต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองอนุราธปุระ, และต้นอานันทโพธิ์วัดพระเชตวันมหาวิหาร แต่ต้นโพธิ์พระเจ้าอโศกแห่งเมืองอนุราธปุระ ที่นำหน่อพันธ์มาจากพุทธคยา ได้รับการเคารพนับถือและปฏิบัติบูชาด้วยความเคารพอย่างสูงมาตลอดตั้งแต่สองพันปีโดยไม่ขาดช่วง มีการทำกำแพงทองคำและมีชาวพุทธผู้ศรัทธามาทำการสักการะตลอดเวลา ซึ่งต่างจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาที่ถูกทำลายและล้มลงตามธรรมชาติหลายครั้ง และต้นอานันทโพธิ์ที่วัดเชตวันที่ขาดช่วงการดูแลจากชาวพุทธหลังจากพระพุทธศาสนาเสื่อมไปจากอินเดีย
 
             แม้ในประเทศไทย จะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับต้นพระศรีมหาโพธิ์เท่ากับชาวพุทธในศรีลังกา แต่ปรากฏตามความเชื่อในประเทศไทยว่า ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่พุทธคยา เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปีเกิดสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเส็ง สำหรับชาวล้านนายังมีความเชื่ออีกว่า ต้นโพธิ์เป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ช่วยขจัดความทุกข์ได้ จึงมีประเพณีถวายไม้ค้ำโพธิ์ และเครื่องประกอบพิธีกรรม
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่สืบหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ตรัสรู้ ในประเทศไทยยังคงมีอยู่หลายต้น เช่น ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่วัดต้นศรีมหาโพธิ์ (ที่เชื่อว่านำเข้ามาปลูกสมัยทวาราวดี), วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร, วัดเบญจมบพิตร (ปลูกในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้น)
พุทธคยา ทัวร์อินเดีย
 
วัดไทยพุทธคยา
 
              วัดไทยแห่งแรกในประเทศอินเดีย เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 มีเนื้อที่ราว 12 ไร่ (5 เอเคอร์) ตั้งอยู่บริเวณพุทธคยา อยู่ห่างจากองค์เจดีย์พุทธคยาประมาณ 500 เมตร เป็นวัดที่อยู่ในความดูแลและอุปถัมภ์ของรัฐบาลไทย ปัจจุบันมีพระเทพโพธิวิเทศเป็นเจ้าอาวาส

              พระอุโบสถของวัดไทยพุทธคยาจำลองแบบมาจากวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมของสมัยรัตนโกสินทร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งการจำลองแบบจนดูเหมือนนี้ไม่ใช่เฉพาะภายนอก แต่ยังมีภายในที่เหมือนกันด้วย เช่น องค์พระประธานที่เป็นพระพุทธชินราช แกลประตู แกลหน้าต่าง เป็นต้น

พุทธคยา ทัวร์อินเดีย

สัตตมหาสถาน
              สัตตมหาสถาน คือสถานที่ทรงยับยั้งอยู่เพื่อเสวยวิมุตติสุข หลังจากตรัสรู้แล้ว 7 แห่ง รวม 49 วัน เพื่อตรวจสอบ ทดลอง พระโพธิญาณที่ได้ตรัสรู้นั้นให้แน่พระทัยตามสถานที่ต่าง ๆ คือ
              *โพธิบัลลังก์ตั้งอยู่ในปริมณฑลที่ตรัสรู้ ด้านทิศตะวันตกของเจดีย์ พระพุทธองค์ประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ ณ บริเวณต้นศรีมหาโพธิ์ เป็นสัปดาห์แรก ทรงใคร่ครวญปฏิจจสมุปปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลม ทั้งสายเกิดและสายดับ

พุทธคยา ทัวร์อินเดีย

              *อนิมิสเจดีย์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต้อพระศรีมหาโพธิ์ ขวามือบริเวณทางเข้าสู่โพธิมณฑล เป็นที่เสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์ที่ 2 หลังการตรัสรู้ โดยที่พระองค์ทรงประทับยืนและทรงจ้องพระเนตรแลดูบัลลังก์และต้นโพธิ์ อันเป็นสถานที่บรรลุผลแห่งพระบารมีทั้งหลาย ด้วยดวงพระเนตรที่ไม่กะพริบอยู่ตลอด 7 วัน
 
พุทธคยา ทัวร์อินเดีย
 
              *รัตนจงกรมเจดีย์คือ หินทรายสลักเป็นดอกบัวบานรับแสงพระอาทิตย์จำนวน 19 ดอก มีแท่นหินทรายแดงยาวประมาณ 6 เมตร และมีป้ายหินอ่อนปักไว้ที่พระพุทธองค์เสวยวิมตติสุขในสัปดาห์ที่ 3 อยู่ระหว่างต้นพระศรีมหาโพธิ์กับอนิมิสเจดีย์ ข้างมหาเจดีย์ทางทิศเหนือ
              *รัตนฆรเจดีย์ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของมหาเจดีย์ ลักษณะรูปทรงเป็นวิหารสี่เหลี่ยม ไม่มีหลังคามุง กว้างประมาณ 11 ฟุต ยาวประมาณ 14 ฟุต รอบข้างเต็มไปด้วยเจดีย์โบราณ มีพระพุทธรูปสมัยคุปตะและปาละ พระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์ที่ 4 ทรงเปล่งฉัพพรรณรังสี ณ ที่นี้อยู่ 7 วัน
              *ต้นอชปาลานิโครธตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำโมหนีกับแม่น้ำเนรัญชรา ไม่ห่างกันเท่าไรกับเนินดินบ้านนางสุชาดา มีเทวาลัยของชาวฮินดี มีลักษณะยอดแหลม เช่นเดียวกับสถูปทั่วไป ในบริเวณนี้มีต้นไทรใบใหญ่อายุประมาณ 100 ปีขึ้นไป 5-6 ต้น พระพุทธองค์ทรงประทับเสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์ที่ 5 อยู่ 7 วัน ทรงตรึกตรองถึงบุคคลที่สมควรรับคำสอน เกิดคำอุปมาแห่งบุคคลเหมือนอุบล 4 เหล่า และท้าวสหัมบดีพรหมเป็นผู้อาราธนาเพื่อแสดงธรรม
              *ต้นมุจลินทร์อยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของต้นพระศรีมหาโพธิ์ประมาณ 2 กม. ใกล้กับหมู่บ้านมุจลินทร์ จะมีสระน้ำที่ชาวบ้านเรียกว่ามุจลินทร์โบกขรณี มีต้นตาลใหญ่ประมาณ7-8ต้นล้อมรอบอยู่ พระพุทธองค์ทรงประทับเสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์ที่ 6 เป็นเวลา7 วัน ในช่วงนั้นมีพายุ ทำให้มีฝนตกตลอด7 วัน พระยามุจลินทนาคราชได้ถวายอารักขาด้วยการแผ่พังพานพร้อมขนด 7 รอบเพื่อป้องกันความหนาว ลม ฝน แดด เหลือบ ยุง มิให้เบียดเบียนพระองค์
              *ต้นราชายตนะอยู่ทางทิศใต้ของต้นพระศรีมหาโพธิ์ ห่างจากแม่น้ำเนรัญชราไปทางทิศตะวันตก 2 กม. เป็นทางผ่านของขบวนกองเกวียน ที่พ่อค้าวาณิชใช้ติดต่อกันระหว่างพาราณสี ราชคฤห์ โกสัมพี พระพุทธองค์ทรงประทับเสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์ที่ 7 ณบริเวณควงไม้ราชายตนะ มีพ่อค้า 2 พี่น้องคือ ตปุสสะ และภัลลิกะ เดินทางมาถึงที่ประทับ เกิดความเลื่อมใสจึงพากันเข้าเฝ้าพร้อมถวายข้าวสัตตุ (ข้าวตู) พระพุทธองค์ทรงดำริว่า พระตถาคตทั้งหลายไม่รับด้วยมือ ท้าวเทวราชทั้ง 4 ทรงนำบาตรศิลา 4 ใบแล้วอธิษฐานให้เป็นบาตรเดียวรับข้าวสัตตุ จากนั้นพ่อค้าทั้งสองจึงได้ประกาศตนเป็นอุบาสก เป็นสรณะตลอดชีวิต
สถานที่ประทับทั้ง 7 แห่งนี้ ต่อมาถึงกันว่าเป็นที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา เรียกว่าสัตตมหาสถานนับเป็นพุทธเเจดีย์ด้วยประการหนึ่ง

พุทธคยา ทัวร์อินเดีย

คำบูชาสถานที่ตรัสรู้
               วันทามิ ภันเต ภะคะวา อิมัง โพธิรุกขะเจติยัง, สังเวชนียัง ฐานัง ยัตถาคะโตมหิ, สัทธัสสะ กุละปุตตัสสะ ทัสสะนียัง, อิธะ คะยาสีเส, ตถาคะเตนะ สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก ลัสสะมะณะ พราหมะณิยา ปะชายะ, สะเวะมะนุสสายะ, อนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทธัง ฯ
สาธุโน ภันเต, อิเมหิ สักกาเรหิ อะภิปูชะยามิ, สวากขาตัญจะ นะมามิ, มัยหัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
              คำแปล :
              ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้าได้จาริกตามรอยบาทพระศาสดามาถึงแล้ว ขอถวายอภิวาทต้นพระศรีมหาโพธิ์และพระเจดีย์นี้ อันเป็นสังเวชนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรมาเห็น เป็นสถานที่พระตถาคตเจ้าตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาโพธิญาณในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ ณ ตำบลคยาสีสะประเทศแห่งนี้ ฯ
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้าขอบูชาโดยยิ่งด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ และขอน้อมระลึกถึงพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ดีแล้ว ขออนุภาพแห่งการสักการะในครั้งนี้ จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าตลอดกาลนาน เทอญ ฯ
 
 

ผมเห็นต้นโพธิ์นึกอดสลดใจ และหดหู่ใจมาก เหมือนกับที่นาลันถูกทำลาย   ทำให้สาสนาพุทธหยุดการเผยแผ่ไปหลายพันปี
 
13 มิถุนายน 2554 10:43 น. ตอบโดย : สิทธิชัย แสงจีน
ทัวร์พุทธคยา
 
1 กุมภาพันธ์ 2556 14:32 น. ตอบโดย : Rumpa
พุธคยา ทัวร์อินเดีย สังเวชนีสถาน 4 ตำบล
 
ข้อความ : 
ใส่ Link ที่เกี่ยวข้อง    (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
คำอธิบาย Link    (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
รูปภาพ : 
  รูปแบบไฟล์ *.jpg, *.gif เท่านั้น จำกัดขนาดไม่เกิน 150 kb (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
คำอธิบายรูป  
  คำอธิบายรูป ไม่เกิน 255 ตัวอักษร (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
 
  *ยังไม่เป็นสมาชิก  
  >>เชิญสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ได้ที่นี่<<
จากคุณ :   
อีเมล์ :   
  *สำหรับสมาชิก (ใช้เฉพาะการแสดงความคิดเห็นครั้งนี้เท่านั้น)  
Username :   
Password :