search
   TourTookTee ได้ปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่แล้วค่ะ ท่านสามารถติดตาม TourTookTee.com รูปแบบใหม่ได้แล้วค่ะ  
ต่างประเทศ Asiaทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ- Hello Kitty- ดิสนีย์แลนด์ NM- J22

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ- Hello Kitty- ดิสนีย์แลนด์ NM- J22

รหัสโปรแกรมทัวร์

NM- J22

รายละเอียด :

รวมพลคนรักคิตตี้ (JL)
 ดอกซากุระบานที่สวนอูเอโนะ ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบคาวาคูชิโกะ
 เต็มอิ่มกับ 3 สวนสนุกยอดฮิต
SANRIO PUROLAND / FUJI Q HIGH LAND / TOKYO DISNEYLAND

ราคา :

55880 บาท

วันที่เดินทาง

4/2/2010 - 4/6/2010
สอบถามและสั่งซื้อ
ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ- Hello Kitty- ดิสนีย์แลนด์ -NM- J22
ชมความงาม ดอกซากุระบาน
ชมภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท
ทะเลสาบคาวาคูชิ หนึ่งใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ
เที่ยวสวนสนุกแสนน่ารัก  SANRIO PUROLAND โลกของตัวการ์ตูนชื่อดัง KITTY


gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
  • วันที่ 1
  • วันที่ 2
  • วันที่ 3
  • วันที่ 4
  • วันที่ 5

กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ

20.00

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) เพื่อเตรียมตัวเดินทาง นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของสายการบินไทย ประตูทางเข้าที่ 8 เคาน์เตอร์ Rโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร ตลอดจนสัมภาระของท่าน

นาริตะ – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – FUJI Q HIGH LAND – ทะเลสาบคาวาคูชิโกะ

06.30

นำท่านเดินทางสู่
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศด้วย) ซึ่งเป็นภูเขาไฟ
ที่ยังดับไม่สนิท และเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมี
ความสูงถึง 3,776 เมตร ภูเขาไฟฟูจิถือได้ว่ามีความสวยงามและ
เป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ FUJI Q HIGH LAND ดินแดนสวนสนุกที่ขึ้นชื่อว่ามีเครื่องเล่นอันน่าตื่นเต้นเร้าใจมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น
ที่นี่รวมเครื่องเล่นอันน่าหวาดเสียวไว้มากมาย และเดินทางต่อ ไปทะเลสาปคาวาคูชิ หนึ่งใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ นำท่านสู่ที่พัก sunsuiso 

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ

HELLO KITTY SANRIO PUROLAND – โตเกียว – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

เช้า

นำท่านสู่ SANRIO PUROLAND โลกของตัวการ์ตูนชื่อดัง KITTY และเพื่อนๆ ที่ได้จัดตกแต่งเป็นสวนสนุกแสนน่ารัก และสวยงามตามแบบฉบับคิตตี้

กลางวัน

อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

บ่าย

ชมการแสดงที่จัดไว้ต้อนรับ ผู้มาเยือนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นการแสดงโชว์ของ แมวน้อยคิตตี้
และผองเพื่อนโชว์มังกรไฟผู้ดุร้ายนำท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่นที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คน
และเทคโนโลยีมากมาย สมควรแก่เวลานำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ ย่านชินจูกุ

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ 

สวนอุเอโนะ – ดิสนีย์แลนด์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สวนอุเอโนะ
 สวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียว
 เพื่อให้ท่านได้ชมความงามของ ซากุระ ดอกไม้ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น
เดินทางสู่ โตเกียวดิสนีย์ แลนด์ ดินแดนแห่งโลกจินตนาการของคนทุกเพศทุกวัย แห่งแรกของเอเชีย

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า

บ่าย

สนุกสนานต่อกับการผจญภัยบนรถไฟ  BIG THUNDER MOUNTAIN

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ไร่สตอร์เบอร์รี่ - ห้างอิออน – กรุงเทพฯ

เช้า

เดินทางสู่ ไร่สตอร์เบอร์รี่ให้ท่านได้เลือกซื้อ และเลือกชิมสตอร์เบอร์รี่สดๆจากไร่
และเดินทางต่อ แหล่งช้อปปิ้งทันสมัยขนาดใหญ่ย่านนาริตะ ห้างอิออน 

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

บ่าย

ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

19.05 น.

เหินฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  JL 707 

23.40 น.

ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจ

โปรแกรมทัวร์ ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
ค่าบริการและเงื่อนไข
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
ท่านละ
55,880.-
บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
ท่านละ
55,880.-
บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ..มีเตียงเสริม
ท่านละ
53,880.-
บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ..ไม่มีเตียงเสริม
ท่านละ
 50,880.- 
บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
8,000.-
บาท
มีตั๋วแล้ว ( ผู้ใหญ่ )
ท่านละ
15,000.-
บาท
   
 
 ในกรณีที่ออกตั๋วแล้ว ลูกค้ายกเลิกการเดินทาง จะไม่สามารถรีฟันด์ตั๋วได้ เนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำมันเพิ่มจากสายการบิน
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeสำหรับท่านผู้โดยสารที่มีตั๋วเครื่องบินเอง ทางบริษัท ฯ ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปให้ได้ (เป็นกฎสถานทูต ฯ)
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeวีซ่ากรุ๊ปจะต้องยื่นวีซ่าพร้อมกันทั้งกรุ๊ป และจะใช้เวลาประมาณ  10 – 15 วัน ในการเตรียมเอกสารและยื่นวีซ่า
อัตรานี้รวม
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นนักทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในราการ

   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าภาษีสนามบินตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการพักเดี่ยว ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือที่พักระดับเดียวกัน
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าอาหารทุกมื้อ ค่าเข้าชมสถานที่ และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าทำหนังสือเดินทาง 
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร ฯลฯ
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าอาหราตามรายการที่ระบุว่าอิสระ
เงื่อนไขในการจอง
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeชำระมัดจำในวันที่จอง ที่นั่งละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย 20 วันก่อนเดินทาง หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
 
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeกรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯจะคืนเงินให้ทั้งหมด
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeแจ้งภายใน 29 วันแต่ไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeแจ้งภายใน 20 วันแต่ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่าใช้จ่าย 50 %  ของราคาทัวร์
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeแจ้งน้อยกว่า 10 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeระหว่างการเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeหากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลทางการเมืองและดุลพินิจของ
        เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน/ภัยธรรมชาติ/การจราจล/
        เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ    
หมายเหตุ
          บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ
แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)

การชำระเงิน
    bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee บัญชี บริษัท เนเจอร์ไมล์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถนน นวมินทร์
        ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 077-2 48523-5
    bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee บัญชี นายเอกสยาม ชัยศร ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา หัวหมาก
        ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 180 590 485 9
    bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee บัญชี นายเอกสยาม ชัยศร ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถ.สุขาภิบาล1 บางกะปิ
       ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 077-2-92928-5

 
พร้อมแฟ็กซ์ สลิป ใบโอนเงิน Fax: 0-2733-5829