search
   TourTookTee ได้ปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่แล้วค่ะ ท่านสามารถติดตาม TourTookTee.com รูปแบบใหม่ได้แล้วค่ะ  
ต่างประเทศ AsiaM.ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2 โตเกียว - โอซาก้า 6 วัน 4 คืน NM-J21

M.ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2 โตเกียว - โอซาก้า 6 วัน 4 คืน NM-J21

รหัสโปรแกรมทัวร์

NM-J21

รายละเอียด :

นาริตะ–วัดอาซะกุซ่าคันนอน–สวนอุเอโนะ–คามาคุระ–หลวงพ่อโตคามาคุระ-คามะคุระ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ–อาบน้ำแร่ออนเซน-ภูเขาไฟฟูจิ–ทะเลสาบฮามานะ-รถไฟชินคังเซน-นาโกย่า-วัดโทไดจิ-เกียวโต-วัดคิโยมิตสึ-ปราสาททองคินคาคุจิ-โอซาก้า-ช้อปิ้งย่านชินไซบาชิ-ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ช้อปปิ้ง Kansai Aeon

ราคา :

58880 บาท

วันที่เดินทาง

4/3/2011 - 4/9/2011
สอบถามและสั่งซื้อ
เทศกาลชมดอกซากุระบาน
SAKURA 2 โตเกียว – โอซาก้า 6 วัน 4 คืน (TG)
รถไฟชินคังเซน เมนูพิเศษ กินได้กินไป กับเมนูขาปูยักษ์แบบไม่อั้น !!!


gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
  • วันที่ 1
  • วันที่ 2
  • วันที่ 3
  • วันที่ 4
  • วันที่ 5
  • วันที่ 6
  • วันที่ 7

วันแรก กรุงเทพฯ – นาริตะ (โตเกียว)

20.00

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D เพื่อเตรียมตัวเดินทาง นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน

22.35 น.

เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640

วันที่สอง นาริตะ – วัดอาซะกุซ่าคันนอน – สวนอุเอโนะ – คามาคุระ – หลวงพ่อโตคามาคุระ

06.15 น.

ถึงสนามบินนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระเรียบและทำภาระกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว นำท่านสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่น ที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนและเทคโนโลยีล้ำยสมัยมากมาย นำท่านสู่ วัดอะซะกุซ่า วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต ภายในประดิษฐานองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ) มีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ได้ชื่อว่าเป็น โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่อยู่โดยมี ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ ตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน เพื่อซื้อขนมกลับไปฝากคนที่บ้าน

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านสู่ นำท่านสู่ สวนอุเอโนะ สวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่  ที่สุดในกรุงโตเกียว เพื่อให้ท่านได้ชมความงามของ ซากุระ ดอกไม้ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ที่จะพากันผลิดอกบานกันเต็มต้นเพื่อต้อนรับฤดูใบไม้ผลิแรกของปี โดยภายในสวนนั้น จะมีต้นซากุระปลูกไว้อยู่มากมายนับหมื่นต้น
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง คามาคูระ เป็นเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ ทางตอนใต้ของโตเกียว เมืองนี้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากสำหรับนักท่องเที่ยว หรือ จะเรียกได้ว่าเป็นเมืองเกียวโตทางตะวันออกของญี่ปุ่นก็ว่าได้ เพราะเมืองนี้มี วัด ศาลเจ้า และอนุเสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์มากมาย นำทุกท่านสักการะ พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ คนส่วนใหญ่มักจะรู้จักกันในนาม Daibutsu ซึ่งแปลตรงตัวได้ว่า พระพุทธองค์ใหญ่ แต่น้อยคนที่ทราบว่าชื่อจริงของ Daibutsu ที่ Kamakura องค์นี้คือ พระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ (Amida Nyoyurai) ตั้งอยู่ภายใน วัดโคโตกุอิน (Kotoku-in Temple) องค์ที่เห็นในปัจจุบันสร้างจากสำริด เสร็จเมื่อปี พ.ศ.1795 ความสูงรวมฐานอยู่ที่ 13.35 เมตร เฉพาะตัวองค์พระนั้นสูง 11 เมตร น้ำหนักราว 122 ตัน ชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ สามารถบนบาน ขอให้ประสบความสำเร็จต่างๆ ไม่ว่าเรื่องการงาน ความรัก สุขภาพ หรือแม้กระทั่งขอลูก สำหรับคู่สามี ภรรยา ที่มีบุตรยาก

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร  จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก KAMAKURA HANAMASHI HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม คามะคุระ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ – อาบน้ำแร่ออนเซน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ นำท่าน ล่องทะเลสาบอาชิ ที่เกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ เป็นทะเลสาบห้าแห่งที่โอบล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ ชมวิวของสองฟากฝั่งทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วยขุนเขา  จากนั้น นำท่านขึ้นสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ที่มีควันพวยพุ่งฟุ้งกระจายออกมาจากรอยแยกของแผ่นดิน นำท่านชม บ่อน้ำแร่ ที่อุดมไปด้วยแร่กำมะถันที่สามารถทำให้เปลือกไข่กลายเป็นสีดำ พร้อมชิมไข่ดำ โดยเชื่อกันว่า เมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี อิสระให้ท่านได้เลือก ชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อมากมาย อาทิ สบู่ดำ แชมพูดำ โฟมล้างหน้าดำ ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากกำมะถันที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าบำรุงผิวพรรณและเส้นผมให้ดี รวมทั้ง ซึ่งเป็น O-Top อย่างหนึ่งของญี่ปุ่น

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ สวนเฮย์วะ หรืออีกนามว่า สวนสันติภาพ สวนที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ในสงครามเกาหลี โดยภายในเป็นที่ตั้งของวัด และเป็นสวนสาธารณะที่ได้ปลูกต้นซากุระเอาไว้เป็นจำนวนมาก และเป็นที่ตั้งของเจดีย์ทรงลังกา โดยฐานเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูป และสิงโตประจำชาติต่างๆ รวมทั้งของประเทศไทยด้วย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ GOTEMBA FACTORY OUTLET ซึ่งถือเป็นแหล่งเลือกซื้อสินค้าของเมือง GOTEMBA และเมืองใกล้เคียง ภายในแบ่งออกเป็นร้านค้าต่างๆ มากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภทผลัดเปลี่ยนกันลดราคา อาทิ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ดัง เช่น ADIDAS, NIKE, CASIO, TIMBERLAND, GAP, DIESEL, BENETTON, GUCCI, BODUM เป็นต้น อีกทั้งยังมีสินค้าเครื่องมือเครื่องใช้ ตุ๊กตาน่ารักๆ และของเล่นนานาชนิด ให้ท่านได้เลือกดูเลือกชมตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พัก Fuji Sunrise Resort Hotel หรือระดับเดียวกัน

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับเมนูขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น!! หลังอาหารอิสระให้ท่านได้พักผ่อนกับการแช่น้ำแร่ (ออนเซ็น) สปาแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ๆตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ภูเขาไฟฟูจิ –ทะเลสาบฮามานะ - รถไฟชินคังเซน - นาโกย่า

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น นำท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) โดยรถโค้ชให้ท่านสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท ความสูงจากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขา 3,776 เมตร

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านสู่ ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น อิสระให้ท่านได้ชมทิวทัศน์และเลือกซื้อพายปลาไหลที่ขึ้นชื่อเพื่อเป็นของฝากและทานเล่น จากนั้น นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองนาโกย่า ระหว่างทางแวะให้ท่านได้ทดลองนั่งรถไฟชินคังเซน หรือเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อของ รถไฟหัวกระสุน ที่มีความเร็วสูงสุด 280 กิโลเมตร/ชั่วโมง เป็นที่ 3 รองจากรถไฟของฝรั่งเศสและเซี่ยงไฮ้ (สถานีรถไฟชินคันเซน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก NAGOYA SAKAE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า นารา - วัดโทไดจิ - เกียวโต - วัดคิโยมิตสึ - ปราสาททองคินคาคุจิ - โอซาก้า - ช้อปิ้งย่านชินไซบาชิ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองนารา เมืองหลวงแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น นำท่านชม วัดโทไดจิ วัดเก่าแก่และยังเป็นแหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งที่มีผู้คนมากสักการะกันอย่างมากมาย วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 752 และยังเปรียบเสมือนประตูของเมืองนารา ภายในวัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต

กลางวัน

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านสู่ เมืองเกียวโต เป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเมืองโตเกียว ว่ากันว่าผู้ใดที่มาเยือนแดนอาทิตย์อุทัยแล้วไม่ได้มาเยือนเมืองเก่าของญี่ปุ่นถือว่ามาไม่ถึงญี่ปุ่น นำท่านเข้าชม วัดคิโยมิตสึ หรือ วัดน้ำใส ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า ให้ท่านได้ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายที่ไหลมาจากเทือกเขา ซึ่งน้ำแต่ละสายมีความหมายแตกต่างกันคือ น้ำทางขวามือดื่มแล้วจะทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด น้ำสายกลางดื่มแล้วจะทำให้ชีวิตมีความร่ำรวยมั่งคั่ง น้ำทางซ้ายมือทำให้อายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง จากนั้น นำท่านชม ปราสาททอง คินคาคุจิ บ้านพักตากอากาศของ โชกุน อาชิคงะ โยชิมิสึ จากการ์ตูนเรื่องดัง อิคคิวซัง เณรน้อยเจ้าปัญญา ชมความงามของตัวปราสาทที่ตั้งอยู่กลางน้ำ ความงดงามสีทองสะท้อนลงผืนน้ำ ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องจากนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษ ว่าสร้างได้อย่างกลมกลืนประณีตสวยงามได้สัดส่วนเป็นที่สุด จากนั้น นำท่านสู่ เมืองโอซาก้า

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก APA HIGOBASHI - EKIMAE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ช้อปปิ้ง Kansai Aeon - กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ทีมพาร์คชื่อดังของญี่ปุ่น ทีมพาร์คที่แรกที่จะทำให้ทุกท่านรู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในโลกแห่งภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ด โอซาก้า ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ พบกับเครื่องเล่นมากมายที่ถูกสร้างขึ้นมาจากภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียงมาแล้วก้องโลก ไม่ว่าจะเป็นจูราสิค พาร์ค ย้อนยุคไปในโลกของไดโนเสาร์ ขี่จักรยานตามหาเพื่อนรักไปกับอี.ที. ช่วยกันดับไฟในภาพยนตร์เรื่องแบ็คดราฟท์ ทะลุมิติกับคนเหล็กอาร์ โนลด์ หลีกหนีการไล่ล่าของฉลามยักษ์จอวส์ ตามสไปเดอร์แมนปฏิบัติภารกิจอย่างใกล้ชิดไปกับเครื่องเล่นสิมูเลเตอร์ นอกจากนี้ ยังมีเครื่องเล่นตัวอื่นๆ ที่สนุกแต่แนะนำไม่หมดอีกหลายอย่างให้ทุกท่านได้ลองไปสัมผัส แต่ต้องขอแนะนำเพิ่มนิดนึงกับ เครื่องเล่นตัวใหม่ที่เพิ่งจะเปิด เมื่อปี 2007 ฮอลลีวู้ด ดรีม รถไฟเหาะที่ตื่นเต้นเร้าใจ โดยเฉพาะท่านที่นั่งริม เพราะด้านข้างของตัวรถไฟจะไม่มีที่กั้น ให้ท่านได้รับลมเย็นแบบตรงๆ พร้อมชมวิวจากด้านบนของโลกภาพยนตร์แห่งนี้ไปในตัว  
  *** ตั๋วแบบพาสปอร์ตจะพาทุกท่านจุใจกับเครื่องเล่นทุกอย่างได้แบบไม่อั้น จะกี่เครื่องเล่น และกี่รอบก็ได้ ให้ทุกท่านได้สนุกกันเต็มที่ ***

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ)

17.00 น.

นำท่านช้อปปิ้งที่ KANSAI AEON SHOPPING CENTER ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทิ นาฬิกา กล้อง กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้ายี่ห้อต่างๆ และยังมี ร้าน 100 เยน สินค้าที่มีคุณภาพดีแต่ราคาแสนถูก  จากนั้น นำท่านสู่ ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เลต แหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าแบรนด์ดัง ๆ คุณภาพดีมากมาย ทั้งของญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกา และอื่น ๆ มาเซลล์ในราคาที่ทุกท่านพึงพอใจ อาทิเช่น Adidas, GAP, Lacoste, Diesel, Levi’s ให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันจนจุใจ

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ

 

วันที่เจ็ด สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

00.30 น.

เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 673  

05.00 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
โปรแกรมทัวร์ ที่เกี่ยวข้อง

1.  ทัวร์มาเก๊า - เซินเจิ้น - ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ หรือเกาะลันเตา 4 วัน 3 คืน

ค่าบริการและเงื่อนไข
กำหนดการเดินทาง  3 - 9 เม.ย. 54
 
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ท่านละ 58,880.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ..มีเตียงเสริม ท่านละ 54,880.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ..ไม่มีเตียงเสริม ท่านละ 51,880.-  บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 7,900.- บาท
 
 
ในกรณีที่ออกตั๋วแล้ว ลูกค้ายกเลิกการเดินทาง จะไม่สามารถรีฟันด์ตั๋วได้ เนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำมันเพิ่มจากสายการบิน
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee สำหรับท่านผู้โดยสารที่มีตั๋วเครื่องบินเอง ทางบริษัท ฯ ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปให้ได้ (เป็นกฎสถานทูต ฯ)
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee วีซ่ากรุ๊ปจะต้องยื่นวีซ่าพร้อมกันทั้งกรุ๊ป และจะใช้เวลาประมาณ  10 – 15 วัน ในการเตรียมเอกสารและยื่นวีซ่า
 
อัตรานี้รวม
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นนักทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในราการ 

bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าภาษีสนามบินตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการพักเดี่ยว ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ
      หรือที่พักระดับเดียวกัน
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าอาหารทุกมื้อ ค่าเข้าชมสถานที่ และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในระหว่างการเดินทาง 
 
อัตรานี้ไม่รวม
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าทำหนังสือเดินทาง 
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร ฯลฯ
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าอาหราตามรายการที่ระบุว่าอิสระ
 
เงื่อนไขในการจอง
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeชำระมัดจำในวันที่จอง ที่นั่งละ 10,500 บาท ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย 20 วันก่อนเดินทาง หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 
กรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯจะคืนเงินให้ทั้งหมด
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee แจ้งภายใน 29 วันแต่ไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee แจ้งภายใน 20 วันแต่ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่าใช้จ่าย 50 %  ของราคาทัวร์
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee แจ้งน้อยกว่า 10 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ระหว่างการเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้อง
      เงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลทางการเมืองและ
      ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
      จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของ
      สายการบิน/ภัยธรรมชาติ/การจราจล/เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการ
      ควบคุมของบริษัทฯ    
 
หมายเหตุ
          บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ
แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)

การชำระเงิน
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee บัญชี บริษัท เนเจอร์ไมล์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถนน นวมินทร์
      ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 077-2 48523-5
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee บัญชี นายเอกสยาม ชัยศร ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา หัวหมาก
      ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 180 590 485 9
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee บัญชี นายเอกสยาม ชัยศร ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถ.สุขาภิบาล1 บางกะปิ
      ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 077-2-92928-5
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee บัญชี นายเอกสยาม  ชัยศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนนวมินทร์ ประเภทออมทรัพย์
      บัญชีเลขที่ 077-256971-2

 
พร้อมแฟ็กซ์ สลิป ใบโอนเงิน Fax: 0-2379-2990
 
Link:ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น MIRACLE HONSHU - โอซาก้า - โตเกียว - NM-J15
ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ- Hello Kitty- ดิสนีย์แลนด์ NM- J22
ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ ฟุกุโอกะ ฮิโรชิมา - NM-J19
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - โรแมนติก - NM-J16
Keyword ที่ใช้ในการค้นหา : บริษัททัวร์,เที่ยวต่างประเทศ,ญี่ปุ่น,ทัวร์ญี่ปุ่น,เที่ยวญี่ปุ่น,ซากุระ,เทศกาลดอกซากุระบาน,โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น,โตเกียว,เกียวโต,กรุงโตเกียว,เมืองโอซาก้า
สอบถามและสั่งซื้อ