search
   TourTookTee ได้ปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่แล้วค่ะ ท่านสามารถติดตาม TourTookTee.com รูปแบบใหม่ได้แล้วค่ะ  
ต่างประเทศ Asiaทัวร์พม่า ย่างกุ้ง- หงสาวดี- พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน NM-MY02

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง- หงสาวดี- พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน NM-MY02

รหัสโปรแกรมทัวร์

NM-MY02

รายละเอียด :

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-สุสานสัมพันธมิตร-พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น-เมืองไจ๊ทีโย-พระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง-โบตะตอง-ชเวดากอง-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต

ราคา :

- บาท

วันที่เดินทาง

-
สอบถามและสั่งซื้อ

 

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน
สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า
นมัสการพระเจดีย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านของชาวพม่า


gallerydownload program
  • วันที่ 1
  • วันที่ 2
  • วันที่ 3

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง – หงสาวดี – สุสานสัมพันธมิตร – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - เมืองไจ๊ทีโย

0600

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D & E สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ของทางบริษัท ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน

0715

ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยเที่ยวบินที่ FD 3770
(กรุณาทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย เครื่องไม่มีบริการ )

0800

ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) หลังจากผ่านพิธีการทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี(BAGO) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงนำท่านนมัสการเจดีย์ชเวมอดอ (Shwemawdaw Pagoda) คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี และยังเป็นที่เคารพสักการะของชาวมอญและพม่ามาช้านาน นำท่านชมสุสานสัมพันธมิตร ยุคสมัยพม่ารบกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 นำท่านชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ นั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคตมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์(ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ (ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไจ๊ทีโย(kyaikhtiyo) (พระธาตุอินทร์แขวน) ถึงบริเวณเชิงเขา นำท่านเปลี่ยนรถเป็นรถปิคอัพเพื่อเดินทางขึ้นเขา และในระหว่างทางขึ้นเขา ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อถึงยอดดอย นำท่านเดิน (หรือนั่งเสลี่ยงท่านละ 17 USD ) ต่อไปยังองค์พระธาตุ ซึ่งเป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก (สูง 5.5 เมตร) พระธาตุอินทร์แขวนตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ปิดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะ พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง “เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน”

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย พักที่โรงแรม KYAITHIYO HOTELor MOUNTAIN TOP HOTEL หรือเทียบเท่า

หงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง – ย่างกุ้ง –โบตะตอง – ชเวดากอง - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต

้เช้า

เชิญท่านไหว้พระและชมทัศนียภาพยามเช้าบนพระธาตุอินทร์แขวน ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางลงสู่ที่จอดรถปิคอัพ เพื่อเดินทางสู่หงสาวดี ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญในหงสาวดี อาทิ นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า แวะชมพระราชวังแห่งหงสาวดี และมหาเจดีย์ โบราณสถานที่มีความงดงามแห่งหนึ่งของเมืองหงสาวดี

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร….

บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงย่างกุ้ง ชม พระเจดีย์โบตะตอง Botahtaung Pagoda (หมายถึงทหารพันนาย) ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน โดยพระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อนในปี พ.ศ.2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงพบโกฐิ์ทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สำริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดีย ทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่าด้วย และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญพระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้ หลังจากนั้นนำท่านไปนมัสการเจดีย์ ชเวดากอง (Shawedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจำนวนมากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่นธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก และนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นมัสการสักการะ เทพทันใจ ที่ชาวพม่าและชาวไทยหลายท่านที่เคยมาแล้วเห็นพ้องต้องกันว่า สมญานามของท่านนั้นทันใจจริงๆ เลือกซื้อเครื่องสักการะได้บริเวณหน้าพระเจดีย์

1600

นำคณะไปยังตลาดสก๊อต หรือ ตลาดโบโจ๊ก อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดโบโจ๊ก (Bogyoke Market) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก ผ้าโสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารการะเวก
พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์ของพม่าอันงดงามอ่อนช้อย ที่ภัตตาคารการะเวก บนทะเลสาบหลวง ซึ่งภัตตาคารนี้ สร้างขึ้นในปี 2513 โดยเลียนแบบเรือกัญญา หัวเรือเป็นรูปนกการะเวก สัตว์ป่าในหิมพานต์พร้อมทิวทัศน์ของมหาเจดีย์ชเวดากอง ซึ่งมีความงดงามน่าประทับใจอย่างยิ่ง
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Kandawgyi Hotel หรือเทียบเท่า

ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ

0600

ออกเดินทางสู่สนามบินเมกาลาดอน ย่างกุ้ง

0835

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3771

1020

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...และประทับใจ
โปรแกรมทัวร์ ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
ค่าบริการและเงื่อนไข
อัตราค่าบริการ
 
 
จำนวนคู่ที่เดินทาง
1 คู่ ท่านละ
2 คู่ ท่านละ
3-4 คู่ ท่านละ
5 คู่ ท่านละ
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่านๆละ
15,900
14,900
13,900
12,900
เด็ก 2-12 ขวบพักกับผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง
13,900
12,900
11,900
10,900
เด็ก 2-12 ขวบพักกับผู้ใหญ่เสริมเตียง
14,900
13,900
12,900
11,900
พักเดี่ยวเพิ่ม
3,000
3,000
3,000
3,000
 
 
หมายเหตุ
 
 
ถ้าต้องการพักที่ Nikko Royal Lake hotel จ่ายเพิ่มท่านละ 100 บาท
 
 
อัตรานี้รวม
 
 
    ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ตลอดการเดินทาง
    ค่าภาษีสนามบิน ไทย - พม่า
    ค่า VISA เข้าประเทศพม่า 20 USD
    ค่าที่พัก, ค่าอาหารตามรายการ
    ไกด์และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
    ค่าสัมภาระน้ำหนักต่อ 1 ท่าน ไม่เกิน 15 ก.ก. และสามารถถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 ก.ก.
    มีประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (Personal Accident) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษา พยาบาล(Accident
       medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท และการประกันความรับผิดชอบส่วนบุคคล(Personal Liability)
       วงเงินท่านละ 200,000 บาท
 
 
อัตรานี้ไม่รวม
 
 
    ค่าเสลี่ยงท่านละ 20 USDและค่าทิปคนแบก 4 คน ๆละ 3000 จ๊าด ( 90 บาท)
    ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ
    ค่าภาษีน้ำมัน ถ้ามีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบินหลังจากวันทื่ 30 ธ.ค. 2550
       (กรณีราคาน้ำมันโลกปรับขึ้นราคา )
 
 
หมายเหตุ
 
 
    โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ
 
 
สิ่งที่ควรเตรียมไป
 
 
    สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, รองเท้าผ้าใบ, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ
 
 
การเตรียมเอกสารการเดินทาง
 
 
    • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
    • รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 ใบ( รูปขาว ดำใช้ไม่ได้)
 
 
การยื่นวีซ่าพม่า ต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 อาทิตย์ กรณีต้องเร่งวีซ่าในเวลาจำกัด ต้องมีค่าเร่งเพิ่มท่านละ 800 บาท
 
การชำระเงิน 
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee บัญชี บริษัท เนเจอร์ไมล์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถนน นวมินทร์ ประเภทออม
     ทรัพย์ บัญชีเลขที่ 077-2 48523-5
 
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee บัญชี นายเอกสยาม ชัยศร ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา หัวหมาก ประเภทออมทรัพย์ 
     บัญชีเลขที่ 180 590 485 9 
 
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee บัญชี นายเอกสยาม ชัยศร ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถ.สุขาภิบาล1 บางกะปิ ประเภทออม
     ทรัพย์ บัญชีเลขที่ 077-2-92928-5
 
      พร้อมแฟ็กซ์ สลิป ใบโอนเงิน Fax: 0-2733-5829
 
Link ที่เกี่ยวข้อง
 
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง- หงสาวดี- พระธาตุอินทร์แขวน4วัน3คืน NM-MY03
 
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-ทะเลสาบอินเล มนต์เสน่ห์แห่งรัฐฉาน NM-MY06
 
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์-ทะเลสาบอินเล NM-MY05
Keyword ที่ใช้ในการค้นหา : บริษัททัวร์,เที่ยวต่างประเทศ,ทัวร์พม่า,พม่า ทัวร์,แพ็คเก็จพม่า,ที่พักพม่า,โรงแรมพม่า,เทพทันใจ,ภัตตาคารการะเวก,ตลาดโบโจ๊ก,เที่ยวพม่า,เจดีย์ชเวดากองพม่า
สอบถามและสั่งซื้อ