search
   TourTookTee ได้ปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่แล้วค่ะ ท่านสามารถติดตาม TourTookTee.com รูปแบบใหม่ได้แล้วค่ะ  
ต่างประเทศ Asiaแพ็คเกจทัวร์เวียดนาม 3 วัน 2 คืน - NMP-VN01

แพ็คเกจทัวร์เวียดนาม 3 วัน 2 คืน - NMP-VN01

รหัสโปรแกรมทัวร์

NMP-VN01

รายละเอียด :

แพ็คเกจทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง
บินการบินไทย เพียง 2 ท่านก็ออกเดินทางได้

ราคา :

14900-22900 บาท

วันที่เดินทาง

-
สอบถามและสั่งซื้อ
แพ็คเกจทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน
บินสบายๆ โดยสายการบินไทย
นำท่านเที่ยวเวียดนามเหนือ นครฮานอย
ล่องอ่าวฮาลอง มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งเวียดนาม
 


gallery
  • วันที่ 1
  • วันที่ 2
  • วันที่ 3

กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง

05.50 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย

07.50 น.

เดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG682

09.35 น.

เดินทางถึง สนามบิน นอยไบ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งสามารถเก็บความหมายจากชื่อเมืองได้ว่า ดินแดนแห่งแม่น้ำไหลผ่าน ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย ผ่านชมย่านอุตสาหกรรม เขตย่านชานเมือง และวิถีชีวิตคนท้องถิ่น ชม วัดจอหงวน หรือ วิหารวรรณกรรม วัดที่เคยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม สถานที่สอบแข่งขันของเหล่าบัณฑิตเพื่อเข้ารับราชการปัจจุบันเปลี่ยนสภาพเป็นวัดที่นักเรียนนักศึกษาชาวเวียดนามมาขอพรก่อนสอบ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

เดินทางสู่ อ่าวฮาลอง ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ฮาลองเบย์นั้นได้ตั้งตามนิทานปรัมปราของเวียดนาม ที่กล่าวถึงมังกรโบราณซึ่งเคยลงมาร่อนลงในอ่าวนี้เมืองครั้งดึกดำบรรพ์ และชื่อของฮาลอง ก็แปลได้ความว่า มังกรร่อนลง จากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง ทำให้ที่นี่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก เมื่อปี พ.ศ. 2537 ซึ่งเปรียบเสมือนประกาศนียบัตรที่ใครเห็นต่างเชื่อถือ จึงทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่นี่ เพื่อสัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ

16.00 น.

เดินทางถึง ฮาลอง นำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พัก (เมืองฮาลอง)

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่นชมเมืองฮาลองยามราตรี

ฮาลอง – ฮานอย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ นำท่านลงเรือหัวมังกร ชมความงามของ อ่าวฮาลอง มรดกโลกแห่ง เวียดนาม ลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลอง คล้าย ๆ กับอ่าวพังงาหรือเกาะต่าง ๆ ในท้องทะเลกระบี่ แต่มากมายมหาศาลไปด้วยจำนวนเกาะซึ่งมีกว่า 3,000 เกาะ อ่าวฮาลอง มีเนื้อที่กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ยทะเลจีนใต้ แวะชมถ้ำ Thien Cung cave ชมหินงอกหินย้อย ต่าง ๆ ตระการตายิ่งนัก หากสังเกตและจินตนาการต่างๆ จะเห็นหินเหล่านี้เป็นรูปสัตว์ต่างๆ อีกมากมายตามแต่จะจินตนาการ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันในเรือ (อาหารทะเล) พร้อมชมวิวของอ่าวอาลอง ประเทศเวียดนาม

บ่าย

นำท่านเดินทางกลับขึ้นฝั่งสู่นครหลวงฮานอย เวียดนามแวะชมและเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรม จากศูนย์สงเคราะห์คนพิการ ที่เมือง Hai Doung จากนั้นนำท่านเดินทางกลับกรุงฮานอย

16.30 น.

เดินทางถึง กรุงฮานอย เวียดนาม นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ หรือทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม อยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่าฮานอย สำหรับทะเลสาบคืบดาบนี้ มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าครั้งอดีตพระเจ้าเลไทโต ได้นำดาบวิเศษซึ่งนำมาต่อสู้กับพวกหมิง จนสามารถปลดปล่อยประเทศให้อิสระแล้ว พระองค์ทรงลงเรือไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษให้เต่าศักดิ์สิทธิ์ และกล่าวกันว่าเต่าได้ขึ้นมาฉกดาบไปจากหัตถ์ของพระองค์ แล้วหายไปในทะเลสาบ อันเป็นเหตุให้ทะเลสาบแห่งนี้มีชื่อว่า  “ทะเลสาบคืนดาบ” เข้าชม วัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ สามารถข้ามไปยังฝั่งวัดโดยข้ามสะพานเทฮุก หรือ สะพานแสงอาทิตย์ มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย  ประเทศเวียดนาม

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเข้าชมการแสดง หุ่นกระบอกน้ำ ที่มีชื่อเสียงของเวียดนามและมีเพียงแห่งเดียวในโลก บอกกล่าวถึงตำนานเมืองหลวงฮานอย และประเพณีวัฒนธรรมชาวเวียดนาม ที่ไม่มีชาติใดเสมอเหมือน เพราะเป็นหุ่นชัยที่เล่นอยู่ในน้ำ ผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและเสียงพากย์สด ของคณะละคร ยิ่งทำให้หุ่นเชิดทุกตัว มีชีวิตชีวาราวกับมีลมหายใจ 
นำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พัก (เมืองฮานอย)

ฮานอย – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 น.

เดินทางสู่จัตุรัสบาดิงห์ ชม สุสานท่านโฮจิมินห์  ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1973   ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโส ของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งได้รับการอาบน้ำยาเป็นอย่างดี อยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ (จะปิดทุกวันจันทน์, ศุกร์ และงดเข้าภายในอาคารสุสานช่วงเดือน ตุลาคม–ธันวาคม ของทุกปี เพื่อที่จะทำการอาบน้ำยา และบูรณะแต่สามารถถ่ายรูปได้ด้านหน้า) ชม บ้านพักของท่านโฮจิมินห์ ที่อยู่อาศัยของท่านซึ่งครั้งหนึ่ง ใช้เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม และ นำท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ วัดเจดีย์เสาเดียว (One Pillar Pagoda) ที่มีอายุกว่า 400 ปี เป็นเจดีย์ไม้ที่มีความงดงามมาก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว เป็นที่เคารพสักการะของชาวเวียดนามมาแต่โบราณจวบจนกระทั่งปัจจุบัน นำท่านชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์  สถานที่แสดงประวัติการเดินทางของลุงโฮ ในการศึกษาความรู้เพื่อกอบกู้ชาติ ภายในอาคารมีการจัดแบ่งเป็นห้องต่างๆ จัดแสดงงานศิลปะและภาพถ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อดีตประธานาธิบดี เคยกระทำเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ พร้อมทั้งยังมีห้องจัดนิทรรศการ,ห้องสมุด,ห้องวิจัย และห้องประชุมขนาดใหญ่

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นให้ท่านเดินเล่นผ่อนคลาย ย่านถนนเมืองเก่า 36 สาย โดยแบ่งเป็นแยกต่าง มีร้านค้าขายของที่ระลึก ราคาย่อมเยา เหมาะแก่การเป็นของกำนัล ฝากคนที่ท่านรักทางบ้าน จนได้เวลาพอสมควร

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ สนามบิน นอยไบ กรุงฮานอย

21.05 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG685

23.00 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ.... 
โปรแกรมทัวร์ ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
ค่าบริการและเงื่อนไข
อัตราค่าบริการแพ็คเกจทัวร์เวียดนาม (ราคาต่อท่าน)
โรงแรม
เดินทาง 2 ท่าน
เดินทาง 3-5 ท่าน
เดินทาง 6-9 ท่าน
เดินทาง 10-12 ท่าน
พักโรงแรม 3 ดาว
20,900.-
18,900.-
15,900.-
14,900.-
พักโรงแรม 4 ดาว
22,900.-
19,900.-
16,900.-
15,900.-
 
เงื่อนไขการบริการ
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeสำหรับราคาเด็ก (อายุต่ำกว่า 11 ปี) เสริมเตียง พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ลด 1,000.- บาท
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeสำหรับราคาเด็ก (อายุต่ำกว่า 11 ปี) ไม่เสริมเตียง พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ลด 2,000.- บาท
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeสำหรับราคาเด็ก (อายุต่ำกว่า 11 ปี ) พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิดราคาเดียวกับผู้ใหญ่
อัตราค่าบริการแพ็คเกจนี้รวม
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – ฮานอย – กรุงเทพฯ (TG)
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeโรงแรมที่พักจำนวน 2 คืน (พักห้องคู่)
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น อำนวยความสะดวกตามรายการ
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการ
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่ายานพาหนะนำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการ
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้ตามรายการ
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeบริการน้ำ และผ้าเย็น ตลอดรายการ วันละ 2 ชุด
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าล่องเรืออ่าวฮาลอง
อัตราค่าบริการแพ็คเกจนี้ไม่รวม
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย Thai passport ได้รับการยกเว้นวีซ่า)
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าใช้จ่ายส่วยตัวนอกเหนือจากรายการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มสั่งเพิ่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าทิปพนักงาน ฯลฯ
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าภาษีท่องเที่ยว (หากมีการเรียกเก็บ)
 
โรงแรมที่พักแพ็คเกจทัวร์เวียดนาม
โรงแรม 3 ดาวในฮานอย
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeCWD Hotel
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeVesna Hotel : www.vesnahotel.com.vn
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeTrade Union Hotel : www.trade-union.com.vn
โรงแรม 3 ดาวในฮาลอง
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeBlue Sky Hotel : www.halongblueskyhotel.com
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeVan Hai Hotel : www.vanhaihotel.com
โรงแรม 4 ดาวในฮานอย
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeMaison D’ Hanoi Hotel  : www.hanovahotel.com
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeThang Loi Hotel : www.thangloitourhtl.com.vn
โรงแรม 4 ดาวในฮาลอง
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeMithrin Hotel : www.swiss-belhotel.com
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeHalong Pearl Hotel : www.halongpearl.com
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeHeritage Hotel :  www.heritagehalonghotel.com
 
หมายเหตุ
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeอัตราค่าบริการ สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 (เดินทางหลังจากนี้โปรดเช็คราคาอีกครั้ง)
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeโปรดแจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (สำหรับกรุ๊ปเหมา
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeโปรดสอบถามราคาในช่วงเทศกาล สำคัญๆ อีกครั้ง อาทิ คริสมาสต์ , ปีใหม่ , วันตรุษจีน 
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeกรณีมีบริการพิเศษอื่น ๆ อาทิ การดูงาน , การประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมต่างๆ  กรุณแจ้งและเช็คราคาอีกครั้ง
   bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeตั๋วราคาพิเศษ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้ทุกกรณี (ในกรณีที่ออกบัตรโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
 
เอกสารที่ใช้ในการเข้าประเทศเวียดนาม (สำหรับคนไทย)
หนังสือเดินทางที่มีหน้าว่าง และมีวันกำหนดอายุใช้ เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง

 การชำระเงิน 
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee บัญชี บริษัท เนเจอร์ไมล์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถนน

     นวมินทร์ ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 077-2 48523-5
 
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee บัญชี นายเอกสยาม ชัยศร ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา หัวหมาก ประเภท
      ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 180 590 485 9 
 
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee บัญชี นายเอกสยาม ชัยศร ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถ.สุขาภิบาล1
     บางกะปิ ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 077-2-92928-5
 
      พร้อมแฟ็กซ์ สลิป ใบโอนเงิน Fax: 0-2733-5829

 
Keyword ที่ใช้ในการค้นหา : บริษัททัวร์,เที่ยวต่างประเทศ,ทัวร์เวียดนาม,เที่ยวเวียดนาม,แพ็คเกจเวียดนาม,แพ็คเกจทัวร์เวียดนาม,อ่าวฮาลอง,ฮานอย,ฮาลองเบย์,ทัวร์ฮานอย,ฮานอย ฮาลอง
สอบถามและสั่งซื้อ