search
   TourTookTee ได้ปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่แล้วค่ะ ท่านสามารถติดตาม TourTookTee.com รูปแบบใหม่ได้แล้วค่ะ  
ต่างประเทศ Asiaทัวร์จีน - ซัวเถา - เซินเจิ้น - กวางเจา 5 วัน 4 คืน NM-C17

ทัวร์จีน - ซัวเถา - เซินเจิ้น - กวางเจา 5 วัน 4 คืน NM-C17

รหัสโปรแกรมทัวร์

NM-C17

รายละเอียด :

ซัวเถา - เซินเจิ้น - เมืองแต้จิ๋ว - กวางเจา - วัดไคหยวน - กำแพงเมืองเก่า - หมู่บ้านวัฒนธรรม - จัตุรัสฮัวเฉิน

ราคา :

20900- บาท

วันที่เดินทาง

3/10/2011 - 3/14/2011
สอบถามและสั่งซื้อ
"เหิรฟ้าสู่สนามบินจีน ที่เมืองเซินเจิ้น ของจีน ชื่นชมเมืองซัวเถา ของจีน ในสมัยราชวงศ์ราชวงศ์ซ้องของจีน
เฮี่ยงบูซัว สถานที่สำคัญของจีน ที่ชาวจีน ในประเทศไทยและชาวจีน ทั่วโลกให้ความเคารพและศรัทธา
เที่ยวชม อนุสาวรีย์ห้าแพะ
ชมสะพานเซียงจื๊อของจีน เป็นสะพานแห่งแรกที่สร้างข้ามเมืองแต้จิ๋วไปซัวเถาให้ผู้คนข้ามแม่น้ำหั่นเจียงของเมืองจีน  และเพื่อให้ความเป็นอยู่ของชาวจีน ให้ดีขึ้น  จึงเป็นทางสัญจรสำคัญของชาวเมืองแต้จิ๋ว ของจีน"


gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallerydownload program
  • วันที่ 1
  • วันที่ 2
  • วันที่ 3
  • วันที่ 4
  • วันที่ 5

วันแรก กรุงเทพฯ – ซัวเถา

09.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U ( เคาน์เตอร์ NO. U3 – 8 ) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
        

11.30 น.

เหิรฟ้าสู่เมืองกวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 376 
       

15.30 น.

ถึงท่าอากาศยานเมืองซัวเถา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนในมณฑลกวางตุ้ง มีชายฝั่งทะเลยาว 325 กิโลเมตร เมืองซัวเถา ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ต่อมาถูกยกระดับฐานะขึ้นเป็นเมืองท่านานาชาติในศตวรรษที่ 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน อันประกอบไปด้วย เซินเจิ้น , จูไห่ , เซี่ยะเหมิน และซัวเถา ในทศวรรษที่ 80 ปัจจุบันมีสถานะเทียบเท่ากับเมืองเซินเจิ้น , จูไห่และเซี่ยะเหมิน ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าในแถบภูมิภาคแถบนี้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านสู่ภัตตาคาร

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
LONG HU HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง ซัวเถา – เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – กำแพงเมืองเก่า - สะพานโบราณเซียงจื่อ – เกาะหม่าสือ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แต้จิ๋ว  นำชม วัดไคหยวน ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองแต้จิ๋ว สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 738 ในสมัยราชวงศ์ถัง ฮ่องเต้ถังเสียนจงครองเมืองเมื่อปีไคหงวนที่  26 ทรงสร้างวัดไคหงวนไว้สิบแห่งในหลายมณฑลได้สถาปนา นามว่า  วัดไคหงวน  ภายในวัดมีคัมภีร์ถึง  7,240 เล่มจากนั้น ชม กำแพงเมืองเก่า สะพานโบราณเซียงจื่อ ที่สร้างขึ้นให้ผู้คนข้ามแม่น้ำหั่นเจียง เพื่อให้ผู้คนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น และ นำท่านชมทัศนียภาพริมทะเลของเขตเมืองซัวเถา นำท่านเที่ยวชม สะพานโบราณเซียงจื่อ หรือ สะพานวัวคู่ หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า เซียงจื่อเฉียว เป็นสะพานโบราณของจีน สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งปีค.ศ. 1170 ใช้เวลาสร้าง 57 ปี สะพานยาว 515 เมตร และมีการบูรณะซ่อมแซมต่อเติมอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันยังคงสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีตำนานเล่าว่า สะพานนี้ได้ถูกสร้างขึ้นโดยแปดเซียน จากนั้นนำท่าน ชิมชา ที่มีชื่อเสียงของปักกิ่ง เช่น ชาอวู่หลง ชาผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ

กลางวัน

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ ซัวเถา ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า จากนั้นนำท่านสู่ เกาะหม่าสื่อ หรือ ไฮตังม่า เพื่อเยี่ยมชมวัดเจ้าแม่ทับทิม และนมัสการรูปปั้นเจ้าแม่ทับทิมอันศักดิ์สิทธิ์   จากนั้นนำท่านชม ร้านขายของพื้นเมือง เช่น บ๊วยดอง บ๊วยแช่อิ่ม ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของเมืองแต่จิ๋ว  ให้ท่านได้ซื้อฝากคนทางบ้าน
    

เย็น

  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร                    
  LONG HU HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม ซัวเถา – เฮี้ยงบู้ซัว – เซินเจิ้น – หมู่บ้านวัฒนธรรม + โชว์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ เฮี้ยงบู้ซัว ตั้งอยู่ที่อำเภอลู่เฟิง สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็นศาลเจ้าของศาสนาเต๋าที่ใหญ่โต มีผู้คนศรัทธามาบูชาอยู่เสมอ ปัจจุบันเฮี้ยงบู้ซัวได้ผสมผสานกับศาสนาพุทธให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ให้ท่านได้นมัสการเจ้าพ่อเสือ ซึ่งถือเป็นองค์จริงที่ทางไทยได้จำลองมาสู่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวิตหนึ่งสำหรับนักธุรกิจจีนแล้วจะต้องมานมัสการสักครั้งหนึ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่หลังจากนมัสการที่เฮี้ยงบู้ซัวนี้แล้ว กลับมาก็จะทำการค้าขึ้นประสบแต่ความสำเร็จในชีวิต ทุกๆปีจะมีผู้ที่มาบนบานและแก้บน เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุกสารทิศ ภายในวัดมีทั้งเทวรูปเจ้าแห่งภาคเหนือ ซึ่งเป็นเทวรูปที่รักษาดูแลเรื่องน้ำ ประดิษฐานปิดทองอยู่ในศาลเจ้าพร้อมกันนั้นก็ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้า เป็นสถานที่สักการะบูชาของคนซัวเถาอย่างกว้างขวาง และเป็นสถานที่ที่ชาวจีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนับถือกันมาก

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่เมือง เซินเจิ้น ซึ่งเป็นเมืองชายแดนริมฝั่งตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิ้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เขตเมืองเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจิ้น แล้วนำท่านแวะเลือกซื้อกำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ของฝากอันล้ำค่าที่ขึ้นชื่อของจีน 

ค่ำ

 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่าน ชมโชว์ที่ศูนย์วัฒนธรรม ชมการแสดงโชว์แสงสีเสียง อันตระการตาของหมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง สัมผัสกับการดำเนินชีวิตของชนกลุ่มน้อยเชื้อสายจีน พร้อมชมการแสดงของชาวเผ่าต่างๆของจีนที่รวบรวมไว้ ณ ที่แห่งนี้แห่งเดียวและการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจด้วยระบบเวทีไฮโดริกที่ทันสมัยที่สุด ทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลด้วยระบบแสงสีเสียงอันตระการตาที่ CULTURE VILLAGE
  DAYS HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่ เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอหวู่ – กวางเจา – บ้านตระกูลเฉิน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งที่ หล่อหวูเซ็นเตอร์ ( มาบุญครองเซินเจิ้น ) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด เช่น เสื้อผ้า , รองเท้า , กระเป๋า , นาฬิกา , เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆอีกมากมายในราคาที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผลิตเพื่อส่งขายยังฮ่องกงและต่างประเทศ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้ นำท่านแวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่ หลิง “ ยาบัวหิมะ ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง จากนั้นนำท่านเที่ยวชม  บ้านตระกูลเฉิน หรือบ้านของเหล่าคนแซ่เฉิน ซึ่งเป็นแซ่ใหญ่ 1 ใน 5 ของคนกวางเจา "บ้าน" หรือที่ควรจะเรียกว่า "คฤหาสน์" หลังนี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ประมาณปี ค.ศ.1890 โดยคนตระกูลเฉินร่วมกันออกเงินสร้างเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ตระกูลของตัวเอง และเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมและพร้อมทั้งเป็นสถานที่อบรมลูกหลานก่อนที่จะไปสอบจอหงวน และได้กลายเป็นโรงเรียนตระกูลเฉิน ต่อมารัฐบาลจีนได้บูรณะซ่อมแซมเป็นครั้งใหญ่ และประกาศให้เป็นสถานที่อนุรักษ์

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  LANDMARK HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า กวางเจา – อนุสาวรีย์ 5 แพะ – จัตุรัสฮัวเฉิน – กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเที่ยวชม อนุสาวรีย์ห้าแพะ ซึ่งใช้หินแกรนิต 120 ก้อน แกะสลักประกอบเป็นแพะ 5 ตัว สูง 11 เมตร แพะตัวใหญ่คาบรวงข้าว 6 รวง ยืนสง่าบนดอย ตามโบราณเล่ากันมาว่า สมัยโจวหยีหวาง มีเทวดา 5 องค์สวมเสื้อสีสันที่แตกต่างกัน ขี่แพะ 5 ตัว แพะคาบรวงข้าวมา 6 รวง จากสวรรค์ลงมาสู่เมืองมนุษย์ และมอบพันธุ์เมล็ดข้าวอันเป็นสิริมงคลให้ชาวกวางเจา พร้อมทั้งอวยพรให้คนกวางเจา พ้นจากความอดอยากตลอดกาลเมื่อสิ้นคำพูดเทวดา ก็ หายไป แพะที่ขี่มากลายเป็นก้อนหิน 5 ก้อน อนุสาวรีย์แพะ 5 ตัว จึงเป็นสัญลักษณ์ของ  เมืองกวางเจาตั้งแต่นั้นเป็นต้น

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านชม จัตุรัสฮัวเฉิน (เมืองแห่งดอกไม้) ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของเมืองกวางเจา มีพิ้นที่ 560,000 ตารางเมตร จัตุรัสนี้รวบรวมสิ่งก่อสร้างหลายแห่งอยู่ในที่เดียวกัน มีมากกว่า 39 ตึกก่อสร้าง อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์กวางตุ้ง หอดนตรี  หอทีวีที่สูงที่สุดในโลก หอหนังสือกวางเจา วังเยาวชน ซึ่งตอนนี้จัดเป็นสวนจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองกวางเจา  จากนั้นนำท่าน ผ่านชม CANTON TOWER (หอส่งสัญณาณทีวี) ซึ่งจัดว่าเป็นหอทีวีที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงที่ 600 เมตร

16.00 น.

เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 363 
 

17.55 น.

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
                   

โปรแกรมทัวร์ ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
ค่าบริการและเงื่อนไข
 เดินทาง 10-14  มีนาคม 2553
อัตรค่าบริการ ผู้ใหญ่ ( พักห้องคู่ )

ท่านล่ะ

20,900 บาท

- เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่  1 ท่าน

ท่านละ

20,900 บาท

- เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่  2 ท่าน (มีเตียง)

ท่านละ

19,500 บาท

- เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่  2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

18,500 บาท

-  พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

ท่านละ

4,000 บาท

 
 
หมายเหตุ **บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)
 
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)  ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน และ คนขับรถ วันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน แปลว่า เดินทางทั้งหมด 5วัน จ่ายไกด์ 50 หยวน  คนขับ 50 หยวน
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
เงื่อนไขการให้บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 5,500 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น
จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
3. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับที่ซัวเถา)
ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน
5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก
หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 การยกเลิก
  1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,500 บาท
  3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
  5 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบิน  พิเศษเช่น
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่า ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 
เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
  1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
  3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้าเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ ( รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เท่านั้น )
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
 1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
 4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
- ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,200 บาท
- ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท

เงื่อนไขการจอง
      bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeบัญชี นายเอกสยาม ชัยศร  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถนน นวมินทร์ ประเภทออมทรัพย์
           บัญชีเลขที่ 077-256971-2
      bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeบัญชี นายเอกสยาม ชัยศร ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา หัวหมาก ประเภทออมทรัพย์
           บัญชีเลขที่ 180 590 485 9 
      bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeบัญชี นายเอกสยาม ชัยศร ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถ.สุขาภิบาล1 บางกะปิ ประเภทออมทรัพย์
           บัญชีเลขที่ 077-2-92928-5 
      bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeบัญชี บริษัท เนเจอร์ไมล์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถนน นวมินทร์ ประเภทออมทรัพย์
           บัญชีเลขที่ 077-2 48523-5
 
 **พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี
ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

 
 
Keyword ที่ใช้ในการค้นหา : บริษัททัวร์,เที่ยวต่างประเทศ,ทัวร์จีน,ทัวร์ซัวเถา,ทัวร์เซินเจิ้น,ท่องเที่ยวเมืองจีน,ทัวร์แต้จิ๋ว,ทัวร์ปักกิ่ง,ทัวร์ดินแดนแห่งอารยธรรม,ทัวร์กวางเจา,เที่ยวกวางเจา,ท่องเที่ยวกวางเจา
สอบถามและสั่งซื้อ